ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de opdrachtnemer: Vita omnia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer: 61398578, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • de opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
 • coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen de opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven;
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor de opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij de opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van de opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractsduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal de opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
 2. Aan de opdracht zal door de opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, model,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
 2. De opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Vergoeding en betaling

 1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
 2. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
 3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
 4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 7. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan de opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten

 1. In geval de opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
 2. Voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
 3. Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt de opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer
 2. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. De opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
 2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject is de opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag;
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met de opdrachtnemer wordt aan de opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met de persoonsgegevens van opdrachtgever, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie hiervoor ook Privacyverklaring Vita omnia.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

​Vastgesteld te Bilthoven, update januari 2024

PRIVACYVERKLARING EN COOKIES

In mijn coachpraktijk verwerk ik gegevens. Hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, lees je in deze privacyverklaring.

Vita omnia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61398578, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Vita omnia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van coachingsdiensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan de praktijk verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die de praktijk verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Hoe krijg ik je persoonsgegevens?

Ik verkrijg jouw persoonsgegevens rechtstreeks via een gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het coachtraject, bijvoorbeeld via je werkgever.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik je persoonsgegevens?

Vita omnia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Bovenstaande is gebaseerd op de volgende grondslagen:

 1. Er is toestemming van de cliënt.
 2. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om de overeenkomst uit te voeren.
 3. Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat ik dit wettelijk verplicht ben (belastingaangifte).

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Vita omnia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens, aangezien dit wettelijk bepaald is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vita omnia verstrekt jouw gegevens niet aan derden en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Vita omnia, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, gebruik ik niet

De website van Vita omnia gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Vita omnia neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vita-omnia.nl.

Ik heb als enige toegang tot de persoonsgegevens. Gegevens worden digitaal bewaard met meervoudige versleuteling, en up to date beveiligde software en virusscanner. Ik werk met het beroepsgeheim.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ben je van mening dat jouw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan vraag ik je contact op te nemen door een e-mail te sturen naar info@vita-omnia.nl.

Contactgegevens

Ilse Geerars-van Vonderen
Vita omnia
06-83918204
info@vita-omnia.nl
www.vita-omnia.nl

Deze verklaring wordt verstrekt aan elke cliënt van Vita omnia.

Opgesteld te Bilthoven, update januari 2024

DISCLAIMER

Algemeen

Vita omnia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 61398578, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.vita-omnia.nl.

Het is niet toegestaan om teksten of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als u gebruik maakt van de informatie op deze website geeft u aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gegevens op deze website. De op deze website getoonde informatie wordt met zorg en aandacht samengesteld. Vita omnia streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Vita omnia kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Vita omnia aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.

Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Medisch advies

De informatie die op deze website en tijdens coaching wordt gegeven, is niet bedoeld als vervanging voor professioneel medisch advies of een medische diagnose. Raadpleeg altijd een arts als er zich problemen voordoen en/of twijfels zijn rond uw persoonlijke gezondheidssituatie.

Vragen of klachten

Heeft u vragen/klachten of opmerkingen over deze disclaimer? Deze kunt u e-mailen naar: info@vita-omnia.nl